วิธีจัดเก็บเอกสาร และการเลือกตู้เอกสาร

      Comments Off on วิธีจัดเก็บเอกสาร และการเลือกตู้เอกสาร

สำหรับการจัดเก็บเอกสาร ทำได้หลายรูปแบบ หากเป็นการจัดเก็บเอกสารในสำนักงานนิยมจัดเก็บในตู้เหล็ก ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน หรือตู้เหล็กที่มีลิ้นชักเนื่องจากตู้ประเภทนี้มีความแข็งแรง มั่นคงและยิ่งเป็นเอกสารสำคัญก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนการจัดก็บเอกสารภายในบ้าน เอกสารร้านค้า หรือธุรกิจบริการ นอกจากการจัดเก็บให้มีความเรียบร้อยค้นหาง่าย อุปกรณ์จัดเก็บยังต้องมีความสวยงามหรือใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสถานที่ได้ด้วยโดยทั่วไปวิธีจัดเก็บเอกสาร ทำได้ดังนี้

1. แยกประเภทเอกสารก่อนจัดเก็บ การแยกประเภทเอกสาร หรือจัดรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เช่นเอกสารที่มีความสำคัญ เอกสารที่ต้องนำออกมาใช้ทุกวัน หรือเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มของสำนักงานเมื่อจัดเรียงแยกประเภทแล้วเอามาจัดเรียงตามวันที่และเวลาอีกครั้ง เพื่อจัดเก็บในตู้เหล็ก หรือตู้เก็บเอกสารทำให้สะดวกต่อการใช้งานและหาได้ง่ายเมื่อจำเป็นต้องใช้

2. เลือกตัวช่วยในการจัดเก็บ การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่ายต้องมีตัวช่วยสำหรับการจัดเก็บ เช่น ตู้เหล็ก ตู้เก็บเอกสารแบบต่าง ๆ ชั้นวางของ กล่อง หรือแฟ้มเอกสารโดยเลือกประเภทตัวช่วย ขนาด และรูปแบบให้เหมาะกับเอกสารรวมไปถึงการทำป้ายหรือเขียนกำกับไว้ที่ปกแฟ้มจะช่วยให้หยิบใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

3. เลือกไว้เฉพาะเอกสารที่จำเป็น ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดเก็บเอกสาร ก็คือไม่ได้คัดแยกเอกสารที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว ออกจากเอกสารสำคัญ ทำให้เอกสารเต็มตู้การจัดเก็บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และยังทำให้ค้นหายากและยังสิ้นเปลืองพื้นที่ภายในตู้เหล็กเก็บเอกสารอีกด้วย

4. จัดเรียงเอกสารตามความสำคัญของการใช้งาน การจัดเอกสารไว้ในตู้เหล็ก หรือตู้เอกสารอื่น ๆควรจัดเรียงเอกสารตามความสำคัญของการใช้งาน เช่น เอกสารที่ต้องหยิบใช้เป็นประจำจัดเก็บไว้ในชั้นที่หยิบง่าย ค้นหาง่าย ส่วนเอกสารสำคัญหรือนาน ๆใช้งานควรเก็บไว้ที่ชั้นบนสุดของตู้เอกสาร

5. จัดเก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อความเป็นระเบียบและให้สามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย ไม่หลงลืมหรือเก็บรวมไว้กับเอกสารอื่น ๆ หลังจากใช้งานเอกสารนั้น ๆ แล้วก่อนเลิกงานควรจัดเก็บเอกสารเข้าที่ หรือจัดเก็บไว้ในตู้ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันช่วยให้ค้นหาและหยิบใช้ง่ายไม่สูญหายหรือหลงปะปนอยู่กับเอกสารอื่น ๆ