Tag: ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพกับประกันสังคมแตกต่างกันอย่างไร

หลายคนอาจจะเคยคิดว่า ถ้าเรามีสิทธิประกันสังคมอยู่แล้ว ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องทำประกันสุขภาพให้เปลืองเงินเลย แต่เป็นความจริงประกันสุขภาพกับประกันสังคมนั้นยังมีข้อแตกต่างกันนะครับ ยิ่งใครที่ต้องการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ หรือไม่สบาย ก็ลองมาดูกันก่อน คุณจะต้องใช้สิทธิประโยชน์ต่างกันอย่างไรบ้าง……. มาทำความรู้จัก “ประกันสังคม” ก่อน ประกันสังคม หมายถึง หลักประกันในการดำรงชีวิตของกลุ่มสมาชิกให้แก่ผู้มีรายได้ และผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้ครบ จะเป็นกฎหมายบังคับให้นายจ้างทำกรณีมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายจำเป็นกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ชราภาพ และว่างงาน เป็นต้น ซึ่งจะคุ้มครองตามวงเงินที่กำหนด แล้ว “ประกันสุขภาพ” คืออะไร? เมื่อพูดถึงประกันสุขภาพ หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ… Read more »